Video conversation

Hello again, :blush:

I was wondering if you could help me to get the meaning of the following:

ང་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་ཡ་དེ་ཡིན། མོ་རང་སྒྲོལ་མ་ཟེར་ཡ་དེ་རེད། ང་གཉིས་གཉིས་གྲོགས་མོ་རེད།

བུ་མོ་ གཉིས་ ཡོད་རེད། རེད་བ།
ཨ་ནི་ བུ་མོ་ གཅིག
མོ་རང་གི་ མིང་ བདེ་སྐྱིད་ རེད།

དེ་ནས་ བུ་མོ་ གཉིས་པ་ དེ།
མོ་རང་གི་ མིང་ སྒྲོལ་མ་ རེད།

སྒྲོལ་མ་ དང་ བདེ་སྐྱིད་ གྲོགས་མོ་ རེད།

1 Like