དགའ་མགུ་རངས

རྒྱལ་པོ་དེ་ལྷག་པར་དགའ་མགུ་རངས་ནས ། དེའི་ཚེ་ཕོ་ཉ་གཅིག་བ་ལང་རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་སྟོང་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ལ་བསྐྱོན་ཏེ།

དགའ་མགུ་དང་དགའ་མགུ་རངས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཡོད་པས།

དགའ་མགུ་ཟེར་ན་རྐྱེན་གང་གིས་སེམས་དགའ་ན་དགའ་མགུ་ཟེར། དགའ་མགུ་རངས་ཟེར་ན་་་ཡི་རངས་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གཅིག་གིས་དགའ་བ་དང་ཡིད་ཚིམ་པ་བྱུང་ན་་་་་དེ་ལ་དགའ་མགུ་རངས་པ་ཟེར།