ཚོ་ངེས་བཏབ

དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡིད་དམ་ལ་བརྟན་པར་རྟོགས་ནས་རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ་ཚོ་ངེས་བཏབ་ནས ་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ

ཚོ་ངེས་བཏབ་ཀྱི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

མན་ངག་འདོན་ནས་ཟེར་བ་དང་།
སྡུག་སྐད་ཤོར་ནས་ཟེར་བ་ལྟ་བ་རེད།

སྨྲེ་ངག་འདོན་པ། སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་རོགས་ཟེར་ནས་ངུ་འབོད་བྱས་པ།