བཟོད་པ་བསྒོམས་པ་བྱེད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་དང་གང་ཡོད་རེད།

༡ གཏོང་བ་ལ་བཟོད་པ་དང་།
སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟོད་པ།
མི་སྙན་པ་ལ་བཟོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་གང་དང་གང་ཡོད་རེད།

༢ བཟོད་པ་བསྒོམས་པ་ལ་རིམ་པ་ཡོད་རེད་དམ། ཡོན་ན་གང་ཡོད་རེད།

རྒན་ལགས་ཀྱིས་འགྲལ་བཤད་བྱེད་རོགས་གནང།

1 Like

གཏོང་བ་ལ་བཟོད་པ་སྒོམ་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཐོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།
སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟོད་པ་སྒོམ་པ་ཡིན་ན་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་སེམས་ཤུགས་སྐྱེ་འི་རེད།
མི་སྙན་པ་ལ་བཟོད་པ་སྒོམ་པ་ཡིན་ན་མི་མང་པོས་སོ་སོ་ལ་དགའ་བོ་བྱེད་ཀྱི་རེད།