སྟོང་གསུམ།

སྟོང་གསུམ་ལ་འཛམ་གླིང་ག་ཚོད་ཡོད་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་༼མངོན་པ་མཛོད་༽ནས་བཤད་སྲོལ་ལ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན། ཉི་ཟླ། རྒྱུ་སྐར་བཅས་ཆ་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལ་སྟོང་དང་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཟེར་ཞིང། སྟོང་དང་པོ་དེ་འདྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལ་སྟོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་། སྟོང་གཉིས་པ་དེ་འདྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཞེས་བཤོད་སྲོལ་ཡོད་།
དེང་སང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་བྱེད་ན། སྐར་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཟེར་ནས་རྩོས་ནཌྷང་འགྲིག་གི་རེད་བསམ།