ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་པ།

སྐྱབས་འགྲོ

སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་། སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ཐར་པ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་ཆེད་དུ་རོགས་པར་བསྟེན་པ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་ཟེར།