གད་མོ་བྲོ།

འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་གད་མོ་བྲོ།
འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་གད་མོ་དགོད།
དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་རེ་རེད།

འཁོར་བའི་ཆོས་སམ་གནས་སྟངས་མཐོང་དུས་ཁ་ནས་གད་མོ་མ་བགད་ན་ཡང་། སེམས་ནང་ནས་གད་མོ་ཤོར་ན་གད་མོ་བྲོ་ཟེར་ཆོག །གད་མོ་དགོད་ནི་གདོང་པ་ལ་འཛུམ་འཁྱིལ་ནས་བགད་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་རེ་ལ་ཚིག་སྦྱོར་སྐབས་ཁ་ནས་མ་བགད་ཁོག་ནས་དགོད་ཟེར་ནས་བྲིས་པ་ཡང་ཡོད།

1 Like