སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བྱས་ན་ཡང། དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར

ལྟར་གྱི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།
ཚིག་གྲུབ་གཉིས་པའི་དོན་དག་འཇིགས་པ་ཐར་པ་ཡོད་པས

ལྟར་གྱི་དོན་བཞིན་ཟེར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཟེར་བ་དང་དོན་གཅིག་པ་རེད། ལམ་འཕྲང་བགྲོད་དུས་རོགས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་བསྟེན་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྡིག་པ་ཆེན་པོ་དག་པ་བྱེད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་དགོས་རེད་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རེད།