བདག་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།

རྒྱ་ནག་སྐད་ནང་དུ་ཡོངས་སུ་འདུལ་ལབ་ན་གཙང་མ་བཟོ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁྱད་པར་འདི་ཡོད་རེད།

1 Like

དུག་གསུམ་གཙང་མ་བཟོ་ན་ང་ཚོའི་སེམས་འདུལ་བ་ཟེར་གྱི་རེད།