ལུས་མདོར་བསྟན་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ་གཉིས་གཅིག་པ་རེད་པས

ལུས་མདོར་བསྟན་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ་གཉིས་གཅིག་པ་རེད་པས

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི ། །
དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཤད་པར་བྱ། །

1 Like

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་ལུས་མདོར་བསྟན་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ་གཅིག་པ་རེད།