རྒྱལ་སྲས་དང་སངས་རྒྱས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་རེད

རྒྱལ་སྲས་དང་སངས་རྒྱས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་རེད

1 Like

རྒྱལ་སྲས་དང་བྱུང་ཆུབ་སེམས་པ་དོན་གཅིག་པ་རེད། སངས་རྒྱས་པ་ལབ་ན་ཉོན་མོངས་དང་། ཤེས་སྒྲིབ་ཚང་མ་སྤངས་པ་ཡིན་ན་སངས་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལབ་ན་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁས་དེ་ཚོ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།