དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི

དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི ། །

དེ་ཡང་ཟེར་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

1 Like

དེ་ཡང་ཟེར་ན་དམ་པ་ཆོས་དེ་ཡང་ལག་ལེན་ནམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་གསུང་པ་རེད། དེ་ཡང་ཟེར་དགོས་དོན་གང་གི་མིང་དེ་ཡང་བསྐྱར་ལབ་མ་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་རེད།