ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།

བུས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་གདན་སོགས་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་དང་། ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་སྨྲས་པ་རེད།
འདི་ལ་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལབ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་རེད་པས། ཡང་ན་རྗེས་ལ་ནང་ལ་རྒྱུ་ནོར་མང་པོ་མང་པོ་རག་གི་རེད།

སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་འབུལ་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་གི་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྗེས་སུ་ཡང་ཡོད་བྱད་དང་། རྒྱུ་ནོར་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གོ་ན་འགྲིག ཡིན་ཡང་གཙོ་བོ་དེ་དང་པོ་དེ་རེད།