ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ། ལྟ་གྲུབ།

སྔོན་མ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ལག་“ལེན་སོ་བདུན་མ་”བཤད་གྲྭ་ནང་དུ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་།

ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ག་རེ་ཚུད་ཀྱི་རེད།

ལོ་ག་ཚོད་རིང་ལ་སྦྱོང་གི་ཡོད་རེད།

ལྟ་གྲུབ་ནི་སློབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་རེད་པས།

ལྟ་གྲུབ་སྦྱོང་ཡ་ཡི་ལོ་དུས་ལ་ངེས་པ་མེད། སྤྱི་བཏང་དགོན་པ་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་གྱི་རེད། ང་ཚོའི་དགོན་པ་ཡིན་ན་ལྟ་གྲུབ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་སྦྱོང་གི་ཡོད་རེད།