སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་ཡོད་རེད་པས།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་གཅིག་པ་རེད་པས།
སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཆགས་འདོད་ན་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ག་པར་འགྲོ་ཡི་རེད།

1 Like

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་གཉིས་སེམས་ཡིན་པ་གཅིག་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཆོས་ཚང་མ་ཤེས་མི་ཤེས་ཁྱད་པ་ཡོད་རེད། རྗེས་མ་ང་ཚོས་སེམས་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆག་ཡ་ཡོད་རེད།

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་རྟག་པ་མ་རེད་པས།

མ་རེད། སེམས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དངོས་པོ་རེད། བེམ་པོ། ཤེས་པ། ལྡན་མི་འདུ་བྱེད་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཡང་དངོས་པོ་རེད།