མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐོར།

ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད།

ད་ལྟ་སྒྲུང་འདིའི་ནང་ལུས་བཙོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ཀྱང་། སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་ཁོང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཟེར།