དངོས་མེད། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ།

དངོས་མེད་གི་དཔེ་ག་རེ་རེད།

འདུས་མ་བྱས་རྟག་པ་རེད་པས།

དངོས་མེད་རྟག་པ་རེད་པས།

དངོས་པོ་དང་འདུས་བྱས་གཉིས་ཀ་མི་རྟག་པ་རེད་པས།

ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག །རི་བོང་གི་རྭ་དེ་ཚོ་དངོས་མེད་རེད། འདུས་མ་བྱས་རྟག་པ་རེད། དངོས་མེད་རྟག་པ་རེད། དངོས་པོ་འདུས་བྱས་གཉིས་ཀ་མི་རྟག་པ་རེད།