དག་གི་དོན་དག

དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག
ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

“དག”་འདི་ལ་དག་གི་དོན་དག་གང་ཡིན།

1 Like

མང་ཚིག
མི། མི་དག མི་རྣམས། མི་ཐམས་ཅད།
དག རྣམས། ཀུན། ཐམས་ཅད། མཐའ་དག ཚང་མ།
སྡུག་བསྔལ་དག ཀུན། རྣམས།
སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ།

མི་**རྣམས་**ཐམས་ཅད།
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད།

མོད་ཀྱང་།

12:15 མང་ཚིག་གཅིག་ཡོད་རེད་བ། བོད་པའི་མང་ཚིག་གཅིག་་་་དབྱིན་ཇི་ནང་ལོགས་ལ་ plural。དབྱིན་ཇི་ནང་ལོགས་ལ་ཡིན་ན། མཚམས་མཚམས་s རྐྱང་པ་སྦྱར་ནས་འགྲོ་ཡ་ཡོད་རེད། མཚམས་མཆམས་ཚིག་ཁོ་རང་བརྗེ་པོ་རྒྱག་རེད་བ། child ལ་children ཆགས་འགྲོ་ཡ་འདྲ་བོ། མང་པོ་བརྗེ་པོ་རྒྱག་ཡོད་རེད་བ།
在英文裡面複數型,有時候只加了s,有時候是類似child 的複數children一樣,變化很大。

ད་བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ། དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་མང་ཚིག་དེ་ལ། ཚིག་ལོགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད།
藏文裡面,有個特點是,不會改變名詞的樣貌。

དཔེར་ན་ཆ་བཞག་གི་ཡིན་ན། མི་ཡིན་ན། མིང་ཚིག་རེད་བ། དེ་ལ་མང་ཚིག་ཞུ་དགོས་བ་ཡིན་ན། མི་དག་ལབ་ནས་འགྲོ་བཞག་ཡ་རེད། ཡང་མིན་ན། མི་རྣམས་ལབ་ནས་འགྲོ་བཞག་ཡ་རེད། ཡང་མིན་ན་མི་ཐམས་ཅད་ལབ་ནས་འགྲོ་བཞག་ཡ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ལ་མང་ཚིག་དེ་ལ། དབྱིན་ཇི་ནང་ལོགས་ལ་man འདྲ་བོ་གཅིག་ཡིན་ན་men ཆགས་འགྲོ་ཡ་དེ་འདྲ་གལ་གལ་ཡོད་མ་རེད།
例如人的複數就加複數詞在後面就好了。在英文裡面例如man的複數型men 這樣的名詞變化。

བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ། མང་ཚིག་དེ་ལ་
དག་་་རྣམས་་་ཀུན་་་་ཐམས་ཅད་་་་
ཕལ་སྐད་ནང་ལོགས་ལ་ཚང་མ་་་་དེ་ཚོ་གྲལ་ཡ་དེ་་་་་

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་མང་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ནས།
以上是藏文裡面的複數詞形式。

དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། ཟེར་བྱས་ནས་ལབ་ཡོང་དུས། སྤྱོད་འཇུག་ནང་ལོགས་ལ་ཡི་ཚིག་ལན་བཞག་པ་འདྲ་བོ་འདུག་ག ་་་་་་་

གང་ལྟར་ བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག ་་་ལབ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། བསྡུས་བསྔལ་དག་ཞེས་པ་དང་། བསྡུས་བསྔལ་ཀུན་ཞེས་མཁན་དང་། བསྡུས་བསྔལ་རྣམས་ཞེས་མཁན་དེ་ཚོ་དོན་དག་གཅིག་པ་གཅིག་ཀྱང་རེད། དོན་དག་གཅིག་པ་གཅིག་ཀྱང་ལབ་ནས་ཕལ་ཆེ་མ་འགྲིག་བ་གལ་ཀུ་ཙི་མི་འདུག དག་ཟེར་བསྡད་ཡ་དེའི་དོན་དག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ན། མང་པོ། མང་ཚིག་རེད་བ།
佛子行裡面的這個複數詞,是指什麼很多呢?

14:43 བསྡུས་བསྔལ་དག་ཞེས་པའི་དག་སྒྲ་དེའི་ནང་ལོགས་ལ་ག་རེ་ག་རེ་མང་པོ་ཚུད་འདུག བསྡུས་བསྔལ་གཅིག་རང་གཅིག་མ་རེད་བ། བསྡུས་བསྔལ་མང་པོ་ཡོད་རེད་བ།
痛苦很多

དཔེར་ན་ཆ་བཞག་གི་ཡིན་ན། ཁྱོད་རྣམ་པ་ཚོས་ལམ་རིམ་དེ་འདྲ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་ལ་རིགས་མང་པོ་བཤད་རེད་བ། སྡུག་བསྔལ་དགུ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་། སྡུག་བསྔལ་དྲུག སྡུག་བསྔལ་གསུམ། མང་པོ་ཡོད་བ། དེ་གད་དེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། སྡུག་བསྔལ་དགུ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་། སྡུག་བསྔལ་དྲུག སྡུག་བསྔལ་གསུམ། མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་འདུ་ཡི་རེད་བ།
如果有人在看廣論的話,痛苦有很多種類,九種、八種、六種、三種等等,但是都收攝在三種痛苦裡面。

དཔེར་ན་ཆ་བཞག་གི་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་བྱས་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་བྱས་ནས་གཅིག་བྱས། རེད་བ། དེའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་བྱས་ནས། ཡོད་པ་ཡིན་དུས། 苦苦、壞苦、行苦。

15:27 སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། སྡུག་བསྔལ་གཅིག་རང་བརྗེ་པོ་རྒྱག་ཡ་མ་རེད་བ། མི་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡང་དག་བརྗེ།། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡང་དག་བརྗེ།། ལྷག་པར་དུ་ཡང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་རེད་བ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་བརྗེ་བར་བྱེད་པའང་། དེ་ཡིན་ཙང་་་་་་
痛苦有三種,所以不是只要交換一種痛苦而已,別人的苦苦我要完整交換,壞苦也完整交換,最重要的重中之重是行苦,也完整交換,

དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
དག་ཟེར་ཡ་དེ་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་བུ་ལ་སྦྱར་ཡ་གལ་མ་རེད།
བདག་གི་བདེ་བ་ག་འདྲ་གཅིག་ཡོད་ན་ཡང་གཞན་ལ་བརྗེ་། བདེ་བ་དེ་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་ཡོད་རེད། ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཡོད་རེད། སྡུག་བསྔལ་དེ་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དག་ཞེས་པ་དེ་བདག་གི་དགེ་བ་དག་་་་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག་དང་བརྗེ་བར་བྱ་ཟེར་བྱས་ནས་
དག་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཕར་སྦྱར་བཞག་ཡོད་རེད། ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་འོ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དག་ཞེས་པ་དེ་མང་ཚིག་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། ད་རྡོག་རྡོག་འདྲ་བོ་དེ་རེད། 這裡的複數詞不是只指痛苦而已,不管自己有什麼快樂,也都跟別人交換,快樂也有很多種,有漏樂跟無漏樂,痛苦也有很多種,因此這裡的複數詞是指把自己的諸多快樂跟別人的諸多痛苦做交換。完整的交換是佛子的修行。

16:15 ད་ཡིན་ན་ཡང་བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ལབ་པ་ཡིན་ན། 藏文裡面還有一個特點,

མང་ཚིག་གཉིས་སྒྲ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཡ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོས་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་ཡོད་ན་མེད་ན། ལྟས་ཨ། དཔེར་ན་
མི་རྣམས་ཐམས་ཅད། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད།
複數詞會重複使用,

དེའི་མང་ལ་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན།
རྣམས་དེ་ཡང་མང་ཚིག་རེད། ཐམས་ཅད་དེ་ཡང་མང་ཚིག་ཡིན་ཙང་། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་གསུངས་བྱས་མར་གསུང་བཞག་ཡ་འདྲ་བོ། དེ་འདྲ་ལ་གཉིས་སྒྲ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།

གཞན་པ་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་ཀྱི་མང་ལོགས་ལ་དོན་དག་གཅིག་པ་ཡིན་རྒྱུ་གཅིག་ཕྲད་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། 但是意思一樣的,連續使用兩個虛詞的狀況只在複數詞當中出現。
དཔེར་ན་བློ་བཟང་གིས་གིས་ཟེར་་་གཉིས་གཉིས་ལབ་ཀྱི་མ་རེད་བ། བློ་བཟང་གིས་གཉིས་ཟེར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། དོན་དག་གཅིག་པ་སྟོན་ཡ་ཡིན་ན། ཕྲད་དེ་ལ་ནང་བོད་སྐད་ནང་ལོགས་ལ་ཕྲད་གཉིས་སྒྲ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། མང་ཚིག་སྐབས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།

ཡང་མཚམས་མཚམས་་་་མོད་ཀྱང་ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཡ་སྐབས་གཅིག་ཡོད་རེད། རྗེས་མ་དོ་སྣང་དེ་འདྲ་སླེབས་སོང་ན། ཁྱོད་རང་ཚོ། མོད་ དོན་དག་གཅིག་པ་རེད། ཀྱང་དོན་དག་གཅིག་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་ མོད་ཀྱང་ལབ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའི་འདྲ་བོ་དཔེ་ཉུང་ཉུང་རེད་ད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལ་དེ་འདྲ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡོད་མ་རེད།
但是有時候,藏文裡面的但是一詞也是使用兩個一樣的詞結合在一起,這種情況在藏文裡面很少,百分之九十五不會那樣使用。

གང་ལྟར་དེ་སྒང་ལ་བཤད་བཞག་པ་དེ་ཨ་ནི་མང་ཚིག་རེད། མང་ཚིག་དེ་ག་རེ་ལ་གོོ་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ། སྡུག་བསྔལ་ལ་དགུ་སེ། ལམ་རིམ་ཆེན་པོའི་ནང་ལོགས་ལ་དགུ་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱད་ཡོད་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོ་སྣོན་སྤེལ་རྒྱག་ནས་དགུ་ཆགས། ལམ་རིམ་ཆེན་པོའི་ནང་ལོགས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ། སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་པ། དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་ནང་ལོགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མང་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གད་དེ་བརྗེ་བ་ཟེར་ནས་མང་པོ་་་མང་ཚིག་ཙམ་སྟོན་པ་རེད།

1 Like