གཉིས་ཤིག་དགོས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ལ། གཉིས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཉིས་ཤིག་དགོས་ལབ་པའི་དོན་ག་རེ་རེད།
https://www.arapatsa.org/courses/course-v1:khentsefoundation+01+2018010015/courseware/6777c254ed064416a7c8e9720434565b/f30793faae3a43369e7d52d352d45f90/?child=last

སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་འདོད་གཉིས་དགོས་ལབ་ཀྱི་འདུག