འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

གཏམ་རྒྱུད་ནང་ལ་ལུས་འཚོང་ཡ་ཡི་རྟགས་མཚན་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང་ག་རེ་བྱས་ནས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་མིང་ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་བར་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།

1 Like

ད་ལྟ་སྒྲུང་འདིའི་ནང་ལུས་བཙོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ཀྱང་། སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་ཁོང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཟེར།