སྐུལ་ཚིག

སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡག་པོ་(ཉོན)་ཨ། འདི་ལ་སྐུལ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཚིག་སྡུག་ཅག་(མ་ཉན)་ཨ། ག་རེ་བྱས་ནས་འདི་ལ་སྐུལ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

1 Like

ཉོན་ཅིག ཆོད་ཅིག ལྟོས་ཤིག
སྐུལ་ཚིག་དངོས་དེ་འབྲི་དགོས།

མ་ཉན་ཨ། དེ་མ་གཅོད་ཅིག། མ་ལྟ་ཞིག
དགག་སྒྲའི་སྐུལ་ཚིག་རེད། ( འདི་ལ་རྟག་ཏུ་དུས་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་དེ་འབྲི་དགོས།)
ད་ལྟ་བ་དེ་བྱ་ཚིག་གཙོ་བོ་དེ་རེད།