ཁྱབ་བྱ། ཁྱབ་བྱེད་

ཁྱབ་ཟེར་དུས་ཁྱབ་བྱ་དང་། ཁྱབ་བྱེད། ཁྱབ་ཡུལ། ཁྱབ་པའི་ལས་བཅས་གསུངས་རོགས།

ཁྱབ། ( བྱེད་མེད།)
དངོས་པོ་བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད།

ཤེས་བྱ། བུམ་པ།
ཤེས་བྱ་དེ་བུམ་པའི་ཁྱབ་བྱེད་རེད།
བུམ་པ་ཤེས་བྱའི་ཁྱབ་བྱ་རེད།

ཤེས་བྱ། ཡོད་པ།
ཁྱབ་མཉམ།

རྒན་ལགས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
ཁྱབ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བྱེད་མེད་ཡིན་ན། རྒན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་གསུངས་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་སུས་ཁྱབ་འཛམ་གླིང་དང་ག་རེ་ཁྱབ་རྒྱ་གར་་་་དེ་གཉིས་ཚང་ནས་བྱེད་འགྲེལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

རྒན་ལགས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
ཁྱབ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བྱེད་མེད་ཡིན་ན། རྒན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་གསུངས་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་སུས་ཁྱབ་འཛམ་གླིང་དང་ག་རེ་ཁྱབ་རྒྱ་གར་་་་དེ་གཉིས་ཚང་ནས་བྱེད་འགྲེལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།