བདག་ལ་ལེན་པ་

གཞན་གྱི་སྡིག་པ་ལེན་པ་དེ་རིགས་པ་ག་རེ་ག་རེད་ཡོད་རེད།

༡.མི་དེ་ལ་སྡིག་པ་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་ཡོད། ཡིན་ཅིག་མིན་ཅིག་མི་མང་པོ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང། ངས་མི་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཁོང་ལ་སྤོང་བ་རེད། ངས་སྡིག་པ་བཟོ་ན་ཡང་འགྲིག་གི་རེད།
༢.མི་གཞན་པ་ཡིས་སྡིག་པ་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་ཡོད། རྗེས་ལ་ངན་སོང་གསུམ་འགྲོ་ས་རེད། ངས་བསམ་ན་དཔེ་དཀལ་ལས་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་གི་སྡིག་པ་ལེན་འདོད་ཡོད།
༣.དཔེར་ན། ང་ད་ལྟ་ན་གི་ཡོད་རེད། ངས་བསམ་ན་མི་གཞན་ལ་ན་ཚ་ཡང་ཆེན་པོ་རེད། དཔེ་དཀལ་ལས་འདུག བྱས་ཙང་ང་ད་ལྟ་ཡི་ན་ཚ་འདི་གཞན་ལ་་གོ་ཆོད་པ་ཤོག

དེ་ཚང་མ་བདག་ལ་ལེན་པ་རེད་པས།

མི་གཞན་གྱི་མི་དགེ་བ་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་ད་ལྟར་ང་ན་ཡ་འདིས་གོ་ཆོད་པ་ཤོག་བསམ་ནས་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་རྒྱག་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད།
མི་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྡིག་པ་བྱས་པ་དང་།
མི་གཞན་གྱི་ཆེད་སྡིག་པ་མིན་ཡང་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བདག་ལ་ལེན་པ་ཡིན་པས་དཔེ་ཡག་པོ་རེད།