བཟུང་བ་དང་འཛིན་པ།

བཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་དོན་དག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས།

ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་དེ་ཚོ་ཤེས་པས་བཟུང་བའི་ཆ་ནས་ཡུལ་ལབ་པ་རེད།