སྒྲུབ་དང་གྲུབ་

སྒྲུབ་དང་གྲུབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགྲེལ་བཤད་གནང་རོགས།

བྱེད་འབྲེལ། བྱེད་མེད།
སྒྲུབ། གྲུབ།
ངས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།
དེ་རིང་གི་ལས་དེ་གྲུབ་སོང་།

བཅད། ཆད།
ཐག་པ་དེ་བཅད་པ་ཡིན།
ཐག་པ་དེ་ཆད་སོང་།

བསད། ཤི།
འབུ་བསད་ན་སྡིག་པ་ཡོད་རེད།
ཁོ་རང་ཤི་སོང་ན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།

སྦྲེལ། འབྲེལ།
སྒྲིག འགྲིག