ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར།

ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོད་གཞི་དེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་རྩོད་གཞི་དེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཡིན་ན་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་རེད། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་སོང་ན། རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ངས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཡིན་མིན་ལ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་བཀོད་པའི་བྱས་རྟགས་ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་རེད། དེའི་ནང་ལོགས་ལ་བྱས་པ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་རེད། རྟེན་རེད། ཕྱོགས་ཆོས་རེད། ཁྱབ་པ་ཡང་རེད། དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ས་རེད་དམ། རྟགས་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ནས་དམིགས་གསལ་གྱི་དོན་ཡོད་རེད་དམ། འགྲེལ་བཤད་གཅིག་གནང་རོགས་གནང་། ཡང་ གོང་གི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་རེད་དམ། ནོར་སོང་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས།