བཟོད་པ།

བཟོད་པ་སྒོམ་ཡ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད།

ཁོང་ཁྲོ་ཉེས་དམིགས་བསམ་ནས་བཟོད་པ་སྒོམ་དགོས། ཡིན་ཡང་བརྙས་བཅོས་ལ་བཟོད་ནས་སྡོད་ཡ་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཁྲོ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་རེད།