འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འཇལ་དུས།

འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འཇལ་དུས་བསམ་བློ་གང་དྲ་སེ་གཏོང་དགོས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉི་མ་རྟག་པར་ངས་འཇལ་གྱི་འདུག

འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དེས་མི་ལ་ཕན་ཐོག་གི་འདུག་ན་ག་དུས་མཇལ་ནའང་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས། དད་པ་བྱེད་མི་དགོས། གནོད་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ན་སྣང་མེད་དུ་བཞག་སྟེ། འབྲེལ་བ་མེད་པ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་ཡག་གི་རེད། མ་གཏོགས་ཡག་པོ་མ་རེད་འདྲ་ལབ་ན་མི་གཞན་མ་དགའ་བ་ཆག་སྲིད།