བདེ་བ་དང་ཐར་པ།

ང་ཚོའི་འདོད་ཁམས་ནང་ལ་བདེ་བ་དགོས་ཀྱི་རེད། བདེ་བ་དང་ཐར་པ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས།

བདེ་བ་ཡག་ཤོས་དེ་ཐར་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཡོང་ཡ་ཡོད་དང་ཡོད།