འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ།

འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་གྲོགས་པོ་རེད། གྲོགས་ངན་རེད། གཅེས་པ་རེད། གང་འདྲ་སེ་ཧ་གོ་གི་རེད།

སེམས་ཅན་ཕན་ཐོག་གི་འདུག་ཡག་པོ་དང་། ཕན་ཐོག་གི་མི་འདཡག་ན་ཡག་མ་རེད། གོང་ས་མཆོག་ལ་སོགས་པས་བླ་མ་ཚོས་ཡག་པོ་རེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ན་འགྲིག