རང་གི་རྟེན་ཟེར་ན་།

བློ་རིགས་ནང་ལོགས་ནས། རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་ལ་མི་སླུབ་བའི་ཞེན་རིག་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་། གསུང་འདུག

རང་གི་རྟེན་ཟེར་ན་། དཔེར་ན་

སྒྲ་ཆོས་ཅན།
མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

བྱས་པ་དེ་རང་གི་རྟེན་རེད་དམ། དོན་དག་དེ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་རེད། དོན་དག་དེ་རེད་དམ།

དེ་གལ་རང་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན་དཔེར་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན་། མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བའི་བྱས་པ་དེ་ལ་གོ། ལ་ནས་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་དེ་ལ་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར། བྱས་ཙང་། བྱས་པ་ལ་བརྟེན་སྒྲ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་བྱས་པ་དེ་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་རེད།