བསྔོ་བའི་སྐོར་ལ།

ལམ་རིམ་རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་རྩ་དེ་རྩམ་པ་དཀར་པོ་དང་། ང་ཚོའི་དགེ་རྩ་རྩམ་པ་ནག་པོ་དཔེ་བཞག་འདུག དཔེ་དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་དགེ་རྩ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་རྩ་བསྲེ་བ་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་འཛད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོ་རྩམ་པ་དཀར་པོ་ཟ་ཆོག་པ་ནང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་རྩ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གི་རེད་དམ།