དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་ཞིག་དགོས་ན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། བྱས་ན་ནང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚང་ཡོད་རེད་པས། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་གི་ཉིང་དགོས་གང་ཡིན་ནམ།

1 Like

སུམ་བཅུ་པའི་བརྗོད་བྱ་འཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་དེ་ཚོ་རེད དེ་ཚོ་ཤེས་པ། གཞུང་གང་ཡིན་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་ཉིང་དགོས་རེད།