གི་དང་ཡིའི་སྐོར།

༡) ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཡང་ན། ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོིད། ག་གི་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

༢)འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དུས་ག་རེ་རེད། འགྲོ་བ་ཡིན་དང་ཕྱིན་པ་ཡིན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།

) ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཡང་ན། ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོིད། ག་གི་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཨི་ལྡན་གྱི་ཕྲད་དང་མཐུན་པས། ལེགས་སྙམ།
ང་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཁ་སྐད་དང་མཐུན།

༢)འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དུས་ག་རེ་རེད། འགྲོ་བ་ཡིན་དང་ཕྱིན་པ་ཡིན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།
འགྲོ་བ་ཡིན། ནོར་བ་རེད།
ཕྱིན་པ་ཡིན། སོང་བ་ཡིན། འགྲིག་པ་རེད།