ཉན་སེམས་མསྒོམ་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ།

ཉན་སེམས་མསྒོམ་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་དམ།

1 Like

སྐབས་འདི་ཉན་སེམས་སྒོམ་པ་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གཅིག་པ་རེད།