ལས་རྒྱུ་འབྲས།

གལ་སྲིད་ང་ཚོ་ཤི་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ལས་མང་པོ་ཞིག་བསག་པ་དེ་འབྲས་བུ་དེ་ག་པར་འགྲོ་ཡི་རེད།

ང་ཚོ་ཤི་དུས་ལས་དེ་ཚོ་མེད་པ་ཆག་གི་མ་རེད། ལས་དེ་ཚོ་རྣམ་ཤེས་སམ་སེམས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་ལ་འགྲོ་གི་རེད། བྱས་ཙང་སྐྱེ་བ་རྗེས་མར་ལས་དེ་ཡོད་པ་སང་ཙང་། འབྲས་བུ་ཡང་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་ཞིག་ལ་སྨིན་གྱི་རེད།