རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།

མི་ཕལ་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཡི་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད།

1 Like

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་མིན་ཁྱད་པ་མེད་སུ་ཡིན་ཡང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ནང་ལ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཤེས་ཐུབ།