ངེས་ཤེས་ག་རེ་རེད།

༡ ངེས་ཤེས་དང་གོ་བ་གཅིག་པ་རེད་པས།

1 Like

ངེས་ལབ་ན་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་། གོ་བ་ལབ་ན་སྤྱི་བཏང་གི་ཐ་སྙད་ཙམ་ལས། གཉིས་ཀའང་ཧ་གོ་བ། ཡང་ན་ཤེས་པ་ལ་གོ་བས་དོན་ལ་ཁྱད་པ་མེད།

1 Like