བྱ་ཚིག་+ མྱོང་།

༡ ངས་ཤ་བཟས་མྱོངས་ཡོད།
༢ ངས་ཤ་ཟ་མྱོང་ཡོད།
༣ ངས་ཤ་ཟ་མྱོངས་ཡོད།
༤ ངས་ཤ་བཟས་མྱོང་ཡོད།
འདི་ཚོ་བཞི་ལས་འགྲིགས་པ་དེ་གང་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

1 Like

༢ ངས་ཤ་ཟ་མྱོང་ཡོད།

བྱེད་མྱོང་ཡོད། སྦྱོང་མྱོང་ཡོད། འགྲོ་མྱོང་ཡོད།
I went to Tibet. ང་བོད་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན།
I have been to tibet. ང་བོད་ལ་འགྲོ་མྱོང་།