སྐྱེས་བའི་མ་དང་གསོས་བའི་མ།

སྐྱེས་པའི་ཨ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡོད་རེད། ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་(གསོས་པའི་ཕ་མ་) བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡོད་རེད།

1 Like

གཉིས་ཀ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་པོ་རེད། ཡིན་ཡང་གཞུང་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་བསད་ན་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཡང་། སྐྱོང་པའི་མ་བསད་ན་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་མིན་པས་སྡིག་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་པ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བཀའ་དྲིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཆེ་ཆུང་འཇོག་དགོས་མིན་འགྲོ།