རང་གཅེས་འཛིན་

སེམས་ཅན་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ན། སངས་རྒྱས་ཐུགས་གཉེས་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་སོ་སོ་ཡང་སེམས་ཅན་རེད་བ། བྱས་ཙང་སོ་སོས་སོ་སོ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་གཉེས་ཀྱི་རེད་པས། ཡང་ན་རང་གཅེས་འཛིན་ཅགས་ཀྱི་རེད།

གཞན་གཅེས་འཛིན་ཡོང་བ་ལ། ཐོག་མར་རང་ལ་གཅེས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། རང་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་གཞན་གཅེས་འཛིན་ཟེར་ཡོང་ཡ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པའི་སྒང་ལ་ལོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཡ་ཡིན་ཟེར་ན་དགོད་མོ་ཤོར་ཡ་རེད་བ། ཐོག་རང་གཅེས་འཇིན་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་མཉེན་ད་མཉེན།