བརྡ་སྤྲོད་དྲི་བ།

ཉམས་པར་འགྱུར་གྱི་རེད་ཟེར་ན། མ་འོང་པ་ལ་ལབ་རེད། ཡང་ན་ད་ལྟར་ལབ་རེད།

སྤྱིར་བཏང་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པ་རེད། ཉམས་པར་འགྱུར་མ་འོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་རེད། ཉམས་པར་འགྱུར་བཞིན་པ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བ་རེད།