ནུས་པ། བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཚུལ།

གྲིས་ཤ་གཏུབ་ནུས་ཀྱི་རེད། ལག་པས་ཤ་གཏུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།
གྲིའི་ནུས་པ་གཏུབ་ཡ་རེད།

ངས་དབྱིན་ཡིག་འབྲི་ནུས་ཀྱི་ཡོད།
ངས་བོད་སྐད་བཤད་ནུས་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་བུའོ།།