ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང།

ནས་བེད་སྤྱོད་ག་འདྲ་གཏོང་དགོས་རེད།

དང་པོ། འབྱུང་ཁུངས། ང་བོད་ནས་ཡིན། ལྷ་མོ་རྒྱ་གར་ནས་རེད། ང་ཚོ་ཤིང་ནགས་ནས་ཡིན།
གཉིས་པ། བྱ་བའི་གོ་རིམ་བསྟན་པ། མོག་མོག་བཟས་ནས་འགྲོ།

ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ས་གཞན་མང་པོ་ཡོད་རེད།