ཉེས་པ་དང་སྐྱོན།

ཉེས་པ་དང་སྐྱོན་གཅིག་པ་རེད་པས། འདི་ཚོའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།

ཉེས་པ་ལབ་ན་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། སྐྱོན་ལབ་ན་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཆ་ཞིག་ལ་ཟེར།