བརྩེ་བ་དང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་

བརྩེ་བ་དང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཁྱད་པར་ག་རེ་རེད།

བརྩེ་བ་ཟེར་ན་དགའ་བ་དང་། བྱམས་པ་ཟེར་ན་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་དང་། སྙིང་རྗེ་ཟེར་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ལ་ཟེར།