ལག་ལེན་དང་ཉམས་ལེན་

ལག་ལེན་དང་ཉམས་ལེན་གཅིག་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་པས།**

ལག་ལེན་དང་ཉམས་ལེན་གཅིག་པ་གཅིག་ཀྱང་རེད། ཚིག་གང་སྡེ་ན་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་འགྲིག །གཞན་ཁྱད་པ་ཡོད་མ་རེད།