དྲི་བ་དྲི་ལན།

༡༽ ཉན་སེམས་བསྒོམ སེམས ༼ བསམ
༢༽ རིག་པ། རིགས་པ།

༣༽ འཁྲིགས འཐིབས མུན་ནག་འཐིབས་འགྲོ་གི་འདུག་ག དེ་ནང་བཞིན་དུ།་་མུན་ནག་ནང་བཞིན་འཁྲིགས་བསྡད་ཡོད་རེད
༤༽ དེ་ག་འདྲའི་ཟིག་བསྟན་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡིན་ན།
༥༽ མ་རིག་པ། གཏི་མུག

༦༽ ཚིག་བཅད་༤ འཕེལ་འགྱུར། ཉམས་འགྱུར། སྙིང་རྗེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད།

རིག་པ་ལབ་ན་བློ་ཡང་ན་སེམས་པ་ལ་ཟེར། རིགས་པ་ལབ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཟེར།