ལུས་ལྕི་བ་འམ་ཡང་བ་ཡང་ཤེས་སོ། །ཞེས་པ་སོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རོགས།

[6b1] ལུས་ལྕི་བ་འམ་ཡང་བ་ཡང་ཤེས་སོ། །ལུས་དང་འཐུན་པ་དང་། ལུས་འཚོ་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །

གོང་གི་བརྗོད་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞིག་རྒྱག་རོགས།

འདྲ་དཔར་སྟེང་བསྣུན་ན་ཚངས་པ་ཞུས་པའི་མདོ་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་ཐུབ།