དེའི་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ

ང་ལ་གོ་བ་གཉིས་ཡོད། 1. གང་ཞུ་པའི་གདམས་ངག་དེ་རྣསམ་བླ་མ་ལ་མ་བསྟན་ནས་སོ་སོ་རང་དབང་བྱས་ནས་ལག་ལེན་ལྟ་ནུས་པ་དང། 2. གང་ཞུ་པའི་གདམས་དང་དེ་རྣམས་དགེ་ཕྲུག་གཞན་ལ་བསྟན་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པ།

རང་གིས་གང་ཐོབ་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་མི་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སློབ་མ་ལ་བསྟན་ནུས་པ།

ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པའི་དོན་གཉིས་པ་དང་འདྲ།